Llistat de projectes i serveisVisualització i gestió de geodades des d’entorns web

Integració d’informació geogràfica pública o corporativa en visors web de navegació fluida i comportament adaptatiu segons resolucions i tipus de dispositius.


Mapping 2D/3D i cartografia oficial

Elaboració i actualització a gran escala de cartografia oficial per administracions públiques i mapes professionals per empreses industrials i operadors viaris, ferroviaris i logístics.


Mapa Solar Fotovoltaic 3D

El disseny i parametrització de sistemes d’informació del potencial solar fotovoltaic permet traslladar al ciutadà una proposta energètica substitutiva i individualitzada via geoportals. Els algoritmes propis de càlcul intensiu s’han aplicat en més de 50 ciutats, entre elles Barcelona.


Observatoris econòmics, polítics i socials

Observatori econòmic amb mapificacions dinàmiques d'informacions municipals amb finalitats comparatives i predictives en l'àmbit local i regional.


Transformació/migració ED50 a ETRS89

Projectes de transformació i migració de totes les dades d'una organització (mapes, plànols, imatges, ressenyes, inventaris, xarxes geodèsiques,...) des del sistema de referència ED50 a ETRS89, oficial i obligatòria des del 2015.


Allotjament i centralització de geodades

Manteniment i gestió de dades geogràfiques (vectorials, raster, ...) en bases de dades espacials centralitzades per facilitar i millorar el rendiment en tot el cicle de vida de les dades. Infraplan subministra les eines necessàries segons cada cas per realitzar el correcte tractament de les dades.


Peritatge i inspecció d’estats actuals i històrics

Informes i auditories en l’àmbit del domini públic i privat de zones de risc, delimitacions, usos, propietat, estats d’execució i conservació, fent ús de drons professionals i imatges d’alta precisió.


Inspecció termogràfica mitjançant drones

​Inspecció d'instal·lacions i línies elèctriques per detectar fugues energètiques i riscos per sobrecàrrega, amb l'ajut de drons professionals i captura d'imatges termogràfiques.


Models 3D de ciutat

Captura i parametrització de models de ciutat 3D per a l’anàlisi de xarxes de telecomunicacions, potencial solar fotovoltaic de cobertes, evolució d’ombres, alçades reguladores, façanes i skylines.


Inventaris, carrerers, actius i llicències

Aplicatius de bolcat i edició en mobilitat d’inventaris georreferenciats d’elements viaris (pavimentació, senyalització, mobiliari, arbrat i enllumenat), activitats comercials, guals, toponímia/nomenclàtor i sentits de circulació.


Xarxes geodèsiques

Implementació i densificació de xarxes geodèsiques per materialitzar el sistema de referència i coordenades oficial o local sobre el territori.


Consultoria i formació

Plans estratègics, plecs d’especificacions i controls de qualitat. L'objectivitat dels plantejaments i continguts generats al llarg de la nostra trajectòria els traslladem als clients mitjançant consultoria i formació. És el nostre afany recolzar el rigor en els processos, l'eficiència en els costos, la millora de la competitivitat i la qualitat dels productes i serveis en informació geoespacial dels nostres clients.


Streeview local

Generació d'Streetview corporatius mitjançant tecnologia mobile mapping, integrat en l'entorn de treball dels usuaris i amb les metadades necessàries pel seu ús en processos d’inspecció.


Publicació de serveis web

Publicació de serveis web OGC (WMS, WMTS, WFS, WCS, ...) i específics (REST, SOAP, ...) per facilitar la distribució i publicació de les geodades d'una organització en tots els tipus de dispositius. Les dades poden allotjar-se en els hostings d’Infraplan o desplegar-se en els servidors de la pròpia organització.


Integració i interoperabilitat de dades

Plataforma basada en estàndards per garantir l’accessibilitat i interoperabilitat, amb un clar enfocament a la coordinació d’organitzacions amb varietat de dades i formats.


Desenvolupaments a mida

Projectes de desenvolupaments a mida d’acord a les necessitats específiques dels clients (Windows, Linux, Android, iOs, ...) en entorns geoespacials propis o plataformes estàndards com Bentley Microstation, ArcGis, Autocad, ...


Estudis pericials de delimitació de la propietat immobiliària

Informes juridico-tècnics d’encaix de superfícies reals, registrals i cadastrals. Peritatges de part o judicials i actes d’atermenament d’acord a estàndards internacionals. Realització de tasques de delimitació municipal amb tècniques topogràfiques en base a l’acord marc d’homologació de l’ICGC.


Assistència i seguiment de projectes d’enginyeria civil

Oficina tècnica i assistència en obra per a replantejos de projectes lineals i estructurals, línies d’expropiacions i actes de replanteig, informes de cubicació de terres i materials i aixecaments topogràfics d’estat actual i as built.


Ortoimatges: actuals, històriques, satel·litàries, ...

L’ortoimatge és un document gràfic digital format pel mosaic de varies fotografies aèries rectificades. Permet disposar d’una imatge mètrica continua i georeferenciada del territori en un moment determinat.


BIM, CAD/GIS d’estructures

Aixecament i modelització d’interiors i exteriors de plantes i naus industrials, estructures viàries i ferroviàries, amb indexació de components, vinculació a base de dades i acabats vectorials o infogràfics.